Nina Zaiceva

VEPSÄN KIRJKELEN PROBLEMAD: OLEM-IK SURMANKÜNDUSEL?

 

Vepsläižed om üks’ Baltianmeren suomalaižiš kelišpäi. Hö eläba Venän koumen suren järviden keskel: Änižen, Ladogan da Vauktanjärven. Vepsläižed elotahod oma koumes erilaižes administrativižes oblastiš: üks’ vepsläižiden pala eläb Karjalas Änižjärven randal, kus om tehtud Vepsän rahvahaline makund (vai volost’). Surembad küläd täs oma Šoutjärv’, Šokš, Kalag’ i toižed. Toine pala vepsläižid eläb Leningradin oblastiš Süvärin i Ojatin randoil. Sid’ surembad küläd oma Vingl, Järvidenkülä, Vil’häl, Kurb, Ladv i toižed. I koumanz’, penemb kaikid pala vepsläižid eläb Vologdan oblastiš. Surembad küläd oma Pondal, Kuja, Voilaht, Päžar’ i toižed.

Vepsän kel’ jäl’gmäižehe aighasai oli kelen, kudambal ei ole olnu kirjkel’t. No nece ei venu sihe, miše kel’ ani kadonuiži dai kolnuiži, vai se heittihe kommunikaciaspäi. Voib sanuda enamban: rahvahal ezmäi ei olend-ki mugošt tundmust, miše heiden kel’ om tošt sortad. Vaiše 1900-vozilpäi nece tundmuz zavodi vajehtadas, sikš miše äjad pened rahvahad, kudambad ende oliba olnuded Venämal kirjkeletomad, zavodiba tegetoitta kirjkelid. Nece painoi vepsläižiden ičetundmusehe, kaik enamban tuli sil’mnägubale meletuz, miše ku kelel ei ole kirjutadud kel’t, ei ole kirjamid, ka kel’ ei voi olda mugoižes-žo arvos, kut toižed keled, kudambil oma kirjtradiciad.

A se, miše školiš-ki ei olend vepsän kel’t i lapsed ei opendanugoi mamankel’t, völ enamban tugezi necida meletust. Necen tagut vanhembad da kazvatajad zavodiba pagišta ičeze lapsidenke venäks, a vepsän kel’ oli lükäitud toižele ika koumandele planale. Erasti vepsläižed lopiba pagišta vepsäks i eskai rahvahankirjutamižen aigan saneliba, miše hö oma venäkel’žed, a pasportaha paniba, miše hö oma venänikad. Nece situacii vähäižen vajehtihe vodel 1930, konz Venämale möst tuli mugoine aig i anttihe vald tegelta kirjkelid vähäluguižiden-ki rahvahiden täht. Siloi oli paindud enamban 30 erazvuittušt vepsänkelišt kirjad. Om lujas žal’, miše nece aigkeskust oli mugoine pen’ – vaiše 5 vot. No nene voded oma lujas tarbhaižed vepsän kelen istorijas. Vepsän kirjkelen olend libuti mugažo rahvahan ičetundmusen. Äjad vepsläižed möst kändihe ičeze rahvahaze. Muga 1890-vodel rahvahankirjutamižen aigan vepsläižid oli 25284 henged, vodel 1939 – 32000 henged. Da völ jäl’gmäine lugu tedaimehiden mödhe ei olend oiged. Tedaimehed andoiba mugoižen lugun ku 50000 henged.

No vodel 1973 Venän valdkundan politik möst om vajehtanus. I möhäižiš voziš vepsläižed kaik enamban suloiba toižiden rahvahiden keskhe, i vodel 1989 rahvahankirjutamižen aigan sanutihe, miše vepsläižid om jänu vaiše 12000 henged. Heišpäi-ki vaiše poled mahtoiba pagišta vepsäks. Nece om tonu sihe, miše vepsläižed tegihe vähäluguižeks rahvahaks. I vaiše jäl’gmaižen voz’kümnikan aigan möst pagižeškanziba, miše vähäluguižed rahvahad ei voigoi iče valdkundan i toižiden rahvahiden abuta eläda edemba, i, voib olda, ei voiškakoi haškahtada jo koumandehe aigtuhanikaha. Neniš problemoiš äjan om pagištud erazvuiččil seminaril da konferencijil. 19-20 kül’mkud 1996 vot Helsinkiš oli senimar "Vähäluguižed rahvahad äikeližes mirus" (sen tegijoin oliba suomalaine Juneskon komitet, Castrensebr i Helsinkin universitet). Avstralian rahvahanuniversitetan professor Stiven Wurm om pidanu melentartuižen dokladan rahvahiden keliš. Kaik vähäluguižiden rahvahiden keled hän jagoi vidhe gruppaha: 1) keled, kudambil völ pagištas, no lapsed kaik vähemban pagižeba mamankelel; 2) keled, kudambil lapsed jo lujas vähän pagižeba mamankelel, a paginikoiden iga läheneb 50 vodhesai; 3) keled, kudambil lapsed jo ei pagiškoi, a paginikoiden iga om enamb 50 vot; 4) keled, kudambad seižuba jo surmankündusel (nenil kelil pagižeb pen’ grupp ristituid, vaiše vanhoid); 5) kolnuded keled, kudambil jo enamb ei pagiškoi.

Necen klassifikacian mödhe vepsän kel voib sijäta I dai IV gruppan keskhe, sikš ku erilaižiš küliš kelenmaht om erazvuitte. Ku, ozutesikš, Vologdan oblastiš kelenmaht voib sijäta I gruppaha i – vaiše vähäižel – II gruppaha, ka Petroskoinlidnan vepsläižiden kelenmaht (4000 henged) voiži sijäta jo III i IV gruppaha, Piterin oblastin vepsläižiden kelenmaht voiži panda I-III gruppaha. Om žal’, miše meiden käziš ei ole andmusid kelenmahton polhe. Sen täht gruppiden sijätand om läheline. Mugoižed andmused pidaiži tehta i toda sil’mnägubale; ned andaižiba sel’ktän kuvan i voižiba abutada udessündutandan processas. Pagin om siš, miše ku kelenmaht om erazvuitte, ka voiži tehta alternativižid openduzkirjoid i hilläšti tazoitada kaikiden lapsiden kelenmaht. Nece voiži toda äi ližad, i om lujas žal’, miše meiden man nügüd’aigine ekonomik ei anda meile tehta muga.

I hot’ vepsän kelenmaht jäl’gmaižiden voziden aigan ei jo kazvand, vepsläine rahvaz, kudamban ozan voiži nimitada tragiližeks, sai völ ühten, voib sanuda – jäl’gmaižen, statjan kaitas rahvahan. Perestroikan aigan erased tedaimehed, opendajad i kaik ned, kel kibišti südäimen ičeze rahvahas, zavodiba udessündutada kel’t, kul’turad, rahvast. Ezmäi kaiked kactihe, midä ende oli tehtud. Tradician mödhe kirjkelen pohjaks möst ottihe latinalaižed kirjamed, hot’ erased vastustiba-ki sidä. Ka, voinuiži kirjkelen pohjan otta kiriližed-ki kirjamed. No kut voinuižim lükäita polhe 32 vepsänkelišt kirjad, kudambad oli paindud 1930 vozil latinalaižil kirjamil? Da völ vepsän kel’ enamb pol’tošt voz’sadad oli olnu kelentedonobjektan. Om paindud äi kelenozutesid, töid kelen polhe, i kaikiš töiš vepsän kelen ozutesed om kirjutadud latinalaižil kirjamil. I nece om-ki vepsän kirjkelen istorii. Voinuiži-ik sen lükäita polhe i zavotta kaiken pal’hal sijäl? Nece olnuiži sur’ el’getomuz, sikš oli-ki pättüd otta pohjaks sen kirjkelen tradician, kudamb jo oli zavottud ende.

Sid’ pidi valita kirjkelen pohjpagin. Meil oli koume matkad: jatkta se, midä oli zavottud 30 vozil; otta pohjaks uz’ pagin; löuta völ mi-ni toine. Mö olem kacnuded, mi om tehtud heimolaižiš keliš. Tezim siš, kut tetab kelentedaimez’ Dmitri Bubrih tahtoi tehta ühthižen karjalan kirjkelen, tezim, miše äjad lugetihe necen toivon tühjaks. Olen mugošt mel’t, miše toiv – sada ühtline kirjkel’ – ei voi olda tühjan da negativižen. Muga meletan karjalan-ki kelen polhe. Dmitri Bubrihal ei olend aigad kaik meletused panda eloho, ved’ kaik nene processad jopetihe, sauptihe. Midä koskeb vepsän kel’t, necen aigan mö pätim ühtenzoitta kel’t. Mö el’genzim, miše ühthine kirjkel’ enamban kaiked ühtenzoitab rahvast. Vepsän kelen paginoiden keskes ei ole mugoižid surid eroid. Vepsän rahvaz om vähäluguine, i oliži sur’ el’getomuz tehta sen täht äjak-se kirjkel’t. Oli pättud otta kirjkelen pohjaks keskvepsän pagin, kut oli tehtud 1930-vozil. Muga oli jatktud kirjkelen tradicii. Pidab sanuda, miše 1930-vozil vepsän kelen opetuz vaiše zavodihe, kirjkelen tegijad enamban tetihe vaiše kodipaginad i ei tednugoi toižid paginoid, sikš ei voinugoi otta kirjkel’he äjid paginoiden eričusid.

Toine situacii oli l980-voz’kümnikan aigan. Nügüd’ om paindud erazvuiččid kelenozutesid, sur’ Vepsän kelen vajehnik (M.I. Zajceva, M.I. Mullonen. Slovar’ vepsskogo jazyka. Leningrad,1972), kus om ozutezid kaikiš vepsän kelen paginoišpäi. Kaiken-se kirjkelen pohjaks otim keskvepsän paginan, kudamb kuti ühtenzoitab pohjoiž- da suvivepsän paginad. Kirjkel’he olem pätnuded otta enamban paginoiden päpirdoid, ezmäi kaiked vaihišton oblastiš. Tahtoim bohatoitta kel’t sinonimil erižiš paginoišpäi, oz.: sana – vajeh, čigičaine – hajubol, sättuda – kožuda, pereh – kanz, rat’k – läbi, ald – laineh i m.e. Openduzkirjoihe om pandud äi mugoižid sinonimrivid.

Grammatikan oblastiš mö otim sil’mnägubale tarbhaižed paginoiden erod. Om tedab, miše pohjoižvepsän paginas oma vägestanuded, ozutesikš, passivižed formad, kudambid ottas paginaha aktivižes i passivižes znamoičendas, oz.: "Niičukaižed pestaze lava. Miiden posadas lava pestaze čuurul". No nečiš-ki paginas voib vastata aktivan prezensas äilugun III personan formid, oz.: mäba, paba, lähtoba. Šoutarves voib paginas vastata, ozutesikš, mugoižid-ki sanundoid, kuti: "Lähtoba akad mecha, poimitaze babarmoid da pirgiid pašttaze". Siš-žo sanundas rindati oma aktivan i passivan formad aktivan znamoičendas.

Keskvepsän paginas imperfektas vägestamas oma aktivan äilugun III personan formad (läksiba, tuliba, oliba, tegiba i m.e.), a prezensas – passivan formad (oz.: lähttas, oldas, tehtas). Suvivepsän paginas oma kaičenus enččed ezmäižed formad: oma kaičenus ičeze sijäl passivan i aktivan formad (lähteba, eba lähte, läksiba; lähttas, lähttihe). Vepsän kirjkel’he om ottud i aktivižed i passivižed formad. Openduzkirjoiš om tehtud (vai udessündutadud, ku sanuda oiktemba) ero, konz otta paginaha passivižid, konz aktivižid formid. Mugoižid ozutesid kelespäi voiži toda sil’mnägubale äjan toižiš-ki kelen kategorijoišpäi. Muga om sündnu se kirjkelen koncepcii, kudamb om pandud openduzkirjoihe. Ezmäi oli äi jügendusid. Pigai jo ezmäižil kel’kursil voinuiži kulištada, miše sanoiden mod, sanoiden kulund libutoitab vastustust. Opendajad kaiken saneliba, miše "...meil pagištas toižil". Pidi äjan pagišta radios, lugendlehtesiš, miše ei sa tehta abekirjad kaikuččel paginal. Ku tahtoim olda edemba-ki ühten rahvahan, ka pidab sündutada üks’ kirjkel’, kudamb ühtenzoitab rahvast. I vastustuz vähäižel hilleni. Openduzkursil opendajile kaiken nevotihe antta openikoile vald pagižemha muga, kut mahtaba. Openduzkirjoihe om pandud äi znamoid, kuspäi voi löuta leksikaližid i grammatikaližid sinonimid (oz.: abekirjas om znam, kudam ozutab, miše om todud sil’mnägubale paginal’žid eroid). Nece kebnenzoitab openduzkirjan el’gedamižen. Da völ kaikuččehe openduzkirjaha om pandud vajehnik, kudamb abutab el’geta kaik sanad, löuta sinonimad.

Uden kirjkelen tegemine om jüged process. Kirjkel’ sündub hilläšti, voz’sadad. A meile, vepsäläižile, pidab ecta toižid teid, kudambad voižiba lühendoita necen aigan, sikš ku meil ei ole muga äi aigad, miše varastada, konz sündub kirjkel’. Sikš tedaimehed aktivižemb tehliba openduzkirjoid, openziba opendajid. Openduzkirjoiden tegemine oli i om mugažo jüged. Ende lugetihe, miše vepsän kel’ om hüvin opetud tedaimehil. No konz tuli aig tehta openduzkirjoid, ka nägištihe, miše äi grammatikaspäi oli vaiše pindaspäi nimitadud, ozutadud. Ei olend ni-miččid kelenoigendusid, ei olend ozutadud, miččil sanoil mitte paradigm om, om-ik sanoid, kudainbad seižuba eriži (oz., vepsän keles sanan lopuspäi oma kadonuded vokalid, i ei ole sel’ged, mitte sanantüvi om; verboil om äi lühetud formid – sid’-ki om äi jügedad, oz., mitte sanantüvi om verboil "leta" i "teta", om-ik ühtejitte vai ei, ved’ verbad modolpäi oma ani ühtejiččed, no sanantüvi om erazvuitte: lenda dai teda). Kuspäi löuta mugoižid tedoid? Sikš openduzkirjoiden kirjutamižen aigan pidi opetelda kel’t, toda sil’mnägubale sanoiden rivid i sündutada praviloid. Nece process om abutanu tedaimehile-ki nagištada, löuta ned "mustad täpläd", kudambid pidi opetelda. Pidab sanuda, miše oli jüged tehta kaiken, miše školiš olnuiži vepsän kel’. Ezmäi kaik pidihe vaiše entuziazmal. Nügüd’-ki völ erasiš školiš vepsän kel’t opendaba kaik lapsed, i ei ole erod, om-ik hän vepsläine vai ei (oz., Vepsläižes volostiš Karjalas). Erasiš školiš opetas vaiše tahton mödhe, a kus-se vepsän kel’ om fakul’tativine urok. Ni-miččes oblastiš, kus eläba vepsläižed, ei ole kel’zakonad. Da völ opendajad ei mahtkoi otta kaiken siš-ki kel’zakonaspäi, kudamb om Venäs. Venän kel’zakonaha om kirjutadud, miše kaikuččel Venämal rahvahanikal om oiktuz pagišta mamankelel. No nece oiktuz radaškandeb vaiše siloi, ku toižed eläjad voiškandeba el’geta vepsläšt paginad. A muga – kut voib pagišta, ku sindai ni-ken ei el’genda. Täspäi nägub, miše sil tahol, kus, ozutesikš, tihedas eläba vepsläišed, mitte taho om vepsän rahvahan koditaho, ristituile pidab olda kaks’keližin. Venälaižile-ki pidaiži el’geta, miš pagižeba vepsläižed. Ved’ vepsläižed el’gendaba i pagižeba venäks. Kaik om zakonan mödhe. Om lujas žal’, miše Venämal zakon radab vaiše suriden rahvahiden päle, a vähäluguižed rahvahad oma kuti teveres. Ni-mitte zakon hüvin i tarkas heid ei kaiče, hot’ pagištas necen polhe äjan. Pidab, tozi, sanuda, miše školil nügüd’ om äi oiktusid, i kaikutte škol voib iče pätta, miččen programman mödhe opetas i äjak opeta školas mamankel’t. No žal’, miše školan pämehed ei el’gendagoi lophusai, äjak ripub heišpäi rahvahiden kaičendas man päl, ei el’gendagoi, mi om kaiked kal’hemb, i om-ik midä-ni kal’hemb man päl mi rahvaz.

No kaiken-se, ei pidaiži kadotada optimizmad rahvahan udessündutandan processas. Ved’ tehtud penes aigas (5-7 vot) om ei vähä: 1) tehtud kirjkelen koncepcii; 2) tehtud i paindud kirjad i vajehnik 1 – 4 klassoiden täht; 3) avaitud vepsän kelen opendajiden gruppad universitetoiš Petrozavodskas; 4) aktiviziruitud vepsän kelen pagin radios, TV:s, om ičemoi lehtez "Kodima"; 5) vahvištuba kirjkelen tradiciad neniš publikacijoiš, mi om paindud Karjalas i Suomes ("Kodirandaine", runokirj "Koumekümne koume", pajokirj "Soitoine", lugendlehtesen paindamine; Biblijan kändmižed: "Lapsiden Biblii", "Iisusan elo", "Markan Evangelii", "Evangelii Joannan mödhe", "Evangelii Lukan mödhe" i m.e.). Kazvab i ližaneb vepsän kelen vaihišt i termišt, vahvištuba grammatikan pravilad, sündub i hilläšti tuleb eloho orfografii. Nügüd’ kaik ripub norilpäi. Vepsän kel’ om surman kündusenno – kuna häškahtada edemba: eloho vai pimedaha? Kaik ripub norilpäi, heiden tahtospäi, i mugažo mirun tahtospäi: abutab-ik mir udessünduda vepsän kelele i kul’turale, tugedab-ik se ned pened i hoikad taimnuded, kudambid olen ülähän nimitanu.

 

Summary: The Problems of the Vepsian literary language: Is our language dying?

Vepsians belong to the eastern branch of the Balto-Finnic peoples. Their present-day dwelling sites in northwestern Russia lie between three large lakes: Ladoga, Onega and Belozero. The total number of Vepsians is approximately 12,500 which means that they are considered as one of the so-called "few-in-number peoples". Only 70% of Vepsians speak their native tongue. At present scholars and the Vepsian intelligensia are attempting to give new life to the native language and culture. A scheme for Standard Vepsian based on all three dialects has been formulated, the Vepsian writing system has been regenerated, and a number of books have been published in Vepsian. In the reconstruction of a normal native tongue transmission from parents to children the role of the school has proven to be notable.


 TAGAZE - BACK